🦠 Vi har precis släppt en rapport angående Covid19 påverkan för livsmedelsindustrin i Sverige och Norge
Ladda ner gratis

Cookies Policy

Cerve använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy och vår hantering av personuppgifter.

Ok

Användarvillkor


Läs dessa användarvillkor noggrant innan du klickar på "Godkänt och godkänt villkoren" och registrerar ett kundkonto ("Kundkonto."). Genom att klicka på "Accepterat och godkänt" godkänner köparen dessa användarvillkor.

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal ("avtalet") mellan dig, kallat "kunden", och Brillant AB, med sin adress på FISKARGRÄND 2D, 553 20 Jönköping, Sverige, (benämnd som ”tjänsteleverantör”, ”vi”, ”oss” eller vår. ”)

Dessa villkor styr kundens tillgång, registrering, nedladdning och användning av tjänsteleverantörens plattform och tjänster på din dator eller mobila enheter och vår webbplats cerve.co, vår app app.cerve.co samt kundkontot inklusive underdomäner därav, nedan kallade "Vår webbplats och app".

För att kunna registrera och kontinuerligt använda kundkontot måste kunden vara en representant för ett företag, organisation eller annan affärsenhet.

Kunden får inte komma åt, registrera eller använda kundkontot om kunden inte samtycker till eller inte kan följa villkoren.

Insamling och användning av personlig information i samband med tillgång till och användning av vår webbplats och app beskrivs i vår integritetspolicy, besök vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats och app godkänner kunden också vår integritetspolicy.

Avtalet träder i kraft från och med det datum då kunden skapar ett kundkonto och klickar på "Godkänt och godkänt villkoren" ("Giltigt datum"). Vår webbplats, app, avtal och användning av kundkontot är idag endast tillgängligt för företag vars verksamhet bedrivs i de länder som är noterade i Norge och Sverige. Om kundens verksamhet inte bedrivs i de nämnda länderna får kunden inte registrera, komma åt eller använda vår webbplats och app.

1. bakgrund

Tjänsteleverantören har utvecklat en business to business molnbaserad plattform som underlättar, förenklar och förenar online-inköp mellan grossister och deras kunder genom bland annat datasynkronisering och datastruktur med en tredjeparts programanslutning samt användarvänliga webbaserade layouter, ("plattformen").

Plattformen består av flera komponenter och kommer att anpassas individuellt för grossister och kunder (den individuella installationen av plattformen för en grossist kallas ”Platform Setup”). För att en kund ska kunna göra beställningar hos en grossist behöver kunden tillgång till ett kundkonto som är anslutet till en grossistbutik. Tjänsteleverantören kommer att tillhandahålla och tillåta kunden tillgång till kundkontot i enlighet med villkoren i avtalet ("tjänsten".) Detta avtal ger inte kunden några rättigheter till immateriella rättigheter och immateriella tillgångar i eller till plattformen eller kundkontot eller någon av dess komponenter utom en begränsad rätt att använda kundkontot enligt nämnda villkor i detta avtal.

2. definitioner

Utöver de markerade orden och uttryck ovan, ska följande ord och uttryck ha de betydelser som anges nedan om inte uttryckligen anges annat i detta avtal:

2.1 " Wholesaler " betyder en grossist som är ansluten till plattformsinställningen.

2.2 " Store " avser en utsedd grossist onlinebutik där grossistprodukter erbjuds att köpa.

2.3 " Platform Setup " avser den anpassade installationsversionen av plattformen som är tillverkad av tjänsteleverantören som omfattar och hänvisar till butiken och köparkontot tillsammans.

2.4 " Wholesaler Product Content " betyder grossistens produktinformation, t.ex. produktursprung, ingredienser och näringsinnehåll bland annat.

2.5 " Wholesaler Products " betyder existens, kvalitet, lämplighet, mängd grossist produkter som ingår i en order.

2.6 " Buyer Data " avser all information som rör kunden, t.ex. köpinnehåll och beteende.

2.7 " Intellectual Property and Intellectual Assets " avser alla, men är inte begränsade till, immateriella rättigheter såsom varumärken, mönster, patent, verktygsmodeller, upphovsrätt, databaser och alla immateriella tillgångar; kunskap, grafik, audiovisuella kombinationer, interaktiva funktioner, affärshemligheter, data, skript och algoritmer.

2.8 " ERP Provider " avser tredje part som utvecklar programvara som används för att integrera, hämta, överföra och organisera data.

2.9 " Access Point” betyder den eller de punkter där tjänsteleverantören ansluter plattformsinstallationen till ett offentligt elektroniskt kommunikationsnätverk.

2.10 " Digital Distribution Stores " betyder tredjeparts distributionsbutiker som Google maps och Google Play utvecklat av Google LLC och App Store utvecklat av Apple Inc.

3. serviceområde

3.1 Bestämmelse

Under avtalets löptid åtar sig tjänsteleverantören att tillhandahålla och tillåta kunden åtkomst till kundkontot vid åtkomstpunkten via tjänsteleverantörens URL-app.cerve.co i enlighet med avtalet. Medan tjänsteleverantören underlättar beställning och kommunikation mellan grossist och kund har ingen kontroll över och ger inga garantier i relation till grossistprodukter. Tjänsteleverantören är inte en avtalsslutande part till några av de beställningar som gjorts genom plattformsinstallationen och ska därför betraktas som en tredjepartsleverantör i det rättsliga förhållandet mellan grossisten och kunden.

Platforminställningen och kundkontot samt tjänsten därtill tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig" och tjänsteleverantören ger inga garantier i förhållande till detta om de inte uttryckligen yttras. Följaktligen garanterar inte tjänsteleverantören att åtkomsten till kundkontot och plattformsinställning kommer att vara oavbruten eller felfri och inte likaså garanterar de resultat som kan erhållas.

Tjänsteleverantören debiterar inte kunden för professionellt bruk av kundkontot så länge kunden agerar i enlighet med villkoren i avtalet. Tjänsteleverantören kan omedelbart neka din åtkomst, permanent eller tillfälligt, till vår webbplats och app eller säga upp avtalet, när som helst av någon anledning.

3.2 Registrering av kundkonto

Kunden registrerar ett kundkonto genom att använda den inbjudningslänken som skickas till kunden av en grossist eller genom att skapa ett konto på eget initiativ. Kunden måste lämna in hela namnet på den person som registrerar kundkontot, en e-postadress och kundens företags organisationsnummer. Den enskilda som registrerar kundkontot på kundens vägnar måste vara minst 18 år gammal. Kunden får inte registrera mer än ett (1) kundkonto om inte tjänsteleverantören ger sitt samtycke. När ett kundkonto har registrerats kan kunden auktorisera ytterligare individer (”Användare”) att använda kundkontot på kundens vägnar genom att registrera dem som användare på kundkontot. Alla användare som är registrerade på kundkontot ska betraktas som auktoriserade av kunden att använda kundkontot på kundens vägnar.

4. kundansvar och tillgänglig användning

Kunden är ansvarig för alla aktiviteter som utförs via kundkontot inklusive, utan begränsning, obehörigt användaruppförande och allt användaruppträdande som skulle strida mot acceptabel användning eller krav i detta avtal. Kunden är ansvarig för att upprätthålla sekretess och säkerhet för sina referenser och får inte lämna ut uppgifterna till någon tredje part. Kunden ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till plattformsinstallationen, inklusive utan begränsning genom att skydda dess lösenord och annan inloggningsinformation. Kunden ska omedelbart meddela tjänsteleverantören om känd eller misstänkt obehörig användning av tjänsten eller brott mot dess säkerhet.

Vid sin användning av plattformsuppsättningen och kundkontot ska kunden följa alla tillämpliga lagar, inklusive utan begränsning lagar om immateriell egendom, affärshemligheter och skydd av personuppgifter samt villkor som tillhandahålls av Digital Distribution Stores.

Kunden ska särskilt inte, inte orsaka eller tillåta andra att:

i. Använd källkoden från enskilda servicefunktioner utanför plattformsinställningen;

ii. Få åtkomst till plattformen för att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst med hjälp av liknande idéer, funktioner, källkod eller grafik för plattformsinstallationen, eller för att kopiera alla idéer, funktioner eller grafik i plattformsinstallationen;

III. Demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för programvaran eller skapa derivatverk, sammanställningar eller kollektiva verk därav;

iv. Ta bort eller ändra upphovsrätt eller annan äganderätt eller teckenförklaring som visas i plattformsinstallationen eller köparkontot;

v. Utföra eller avslöja någon benchmarking eller tillgänglighetstest av plattformsinstallationen eller kundkontot eller

vi. Utföra eller avslöja någon prestanda eller sårbarhetstestning av plattformsinställningen eller kundkontot utan skriftliga godkännande från tjänsteleverantören, eller utföra eller avslöja nätverksupptäckt, port- och tjänstidentifiering, sårbarhetsskanning, lösenordssprickning eller fjärråtkomsttestning av Platform Setup.

5. personlig data

Insamling och användning av personlig information i samband med tillgång till och användning av plattformen beskrivs i vår integritetspolicy på cerve.co/sv/privacy-policy

6. intellektuella egenskapsrättigheter

Detta avtal ger inte kunden några rättigheter till tjänsteleverantör eller tredje parts immateriella rättigheter och immateriella tillgångar i eller till plattformsuppsättningen eller kundkontot eller någon av dess komponenter utom en begränsad, som kan upphävas och icke-exklusiv rätt att använda Kundkonto i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och under avtalets giltighetstid.

Kunden får inte ta bort, överföra eller ändra upphovsrätt, varumärken, mönster eller andra uppträdanden på vår webbplats och app, plattformsinstallation eller i kundkontot.

Tjänsteleverantören ska också äga och behålla alla rättigheter och intressen inklusive men inte begränsat till:

i. alla förbättringar eller ändringar av plattformsinstallation och kundkontot och;

ii. all programvaror, applikationer, uppfinningar eller annan teknik som utvecklats i samband med plattformsinställningar och kundkontot eller support därav.

Tjänsteleverantören har rätt att samla in och analysera data som hämtats från plattformsinställningen och kundkontot för att förbättra plattformen.

7. villkor och uppsägning

Avtalet träder i kraft från ikraftträdandet och fortsätter att gälla tills kunden väljer att säga upp sitt kundkonto eller tills tjänsteleverantören säger upp kundens tillgång till kundkontot i enlighet med avtalet. Uppsägning av avtalet ska inte befria kunden från sina skyldigheter gentemot grossisten, till exempel skyldighet att betala kompensation för beställning eller liknande.

8. ändringar av avtalet

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra detta avtal när som helst genom att publicera reviderade villkor på vår webbplats och app och inom plattformsinstallationen och uppdatera datumet "Senast uppdaterat" högst upp i dessa villkor.

Tjänsteleverantören kommer att meddela kunden om ändringarna via e-post minst trettio (30) dagar före det datum då de träder i kraft.

Vid väsentliga ändringar av villkoren kan kunden säga upp detta avtal genom att skriftligt meddela tjänsteleverantören senast 30 dagar före ändringens ikraftträdande.

Om kunden inte säger upp avtalet i enlighet med ovanstående kommer kundens fortsatta åtkomst till eller användning av plattformsuppsättningen och kundkontot att utgöra godkännande av de reviderade villkoren.

9. ytterligare villkor

Tjänsteleverantören kan fastställa ytterligare villkor som gäller för vissa framtida händelser, till exempel policyer för en viss aktivitet eller kampanj, och sådana kompletterande villkor kommer att offentliggöras till kunden i samband med händelsen. Sådana ytterligare villkor kommer utöver och ska betraktas som en del av detta avtal.

10. ansvar och friskrivningar

Platform Setup tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig".

Kunden använder plattformsinställningen och kundkontot frivilligt. Kunden förstår och samtycker till att hela risken till följd av användning av plattformsinställningen och kundkontot kvarstår hos kunden. Tjänsteleverantören nekar, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, alla framställningar och garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, som inte uttryckligen anges i detta avtal. Tjänsteleverantören ger därför inga garantier inklusive, men inte begränsat till; korrektheten för grossistproduktens innehåll och grossistprodukter, tillgängligheten av kundkontot eller att kundkontot och dess anslutning till plattformsinstallationen kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för indirekta eller tillfälliga skador, inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade data, personskada eller egendomsskador relaterade till, i samband med eller på annat sätt beroende på användning av kundkontot eller plattformsinstallationen.

11. skadeersättning

Kunden ska ersätta och hålla Tjänsteleverantören oskadlig mot eventuella tredjepartsanspråk, rättegång, förfarande, dom och / eller tilldelning och betala alla förluster, skador, kostnader och utgifter inklusive advokatsavgifter kopplade till detta, som kan åläggas Tjänsteleverantören som uppstår av eller relaterade till kundens påstådda eller faktiska användning av, missbruk av eller misslyckande med användning av plattformsuppsättningen eller kundkontot, inklusive utan begränsning påståenden från kundens egna kunder och påståenden relaterade till intrång eller kränkning av immateriella rättigheter, handelshemlighet eller sekretess för en tredje part.

12. diverse

Innehållet i detta avtal ska ersätta alla tidigare skriftliga eller muntliga åtaganden och andra åtaganden från parterna med avseende på dess ämne.

Om någon bestämmelse i detta avtal eller del av detta anses vara ogiltig eller på annat sätt inte kan verkställas, ska parterna komma överens om nödvändig och rimlig anpassning av avtalet för att säkerställa parternas vitala intressen och de viktigaste målen som rådde vid tidpunkten för genomförandet av avtalet och de återstående bestämmelserna i avtalet kommer att fortsätta med full kraft och verkan.

Detta avtal kan inte tilldelas eller överföras av kunden utan tidigare skriftligt medgivande från tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ska inte orimligt vägra samtycke.

13. gällande lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Alla tvister, kontroverser eller fordringar som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal ska avgöras av de svenska allmänna domstolarna.